IFOsoft

Produkty

Softvér

Služby

Skúšobné verzie

Vyskúšajte si náš ekonomický softvér zadarmo. Pošlite nám email, o aký softvér máte záujem ifosoft@ifosoft.sk

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 21.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Softvér pre podnikateľov

Podvojné účtovníctvo - (podnikateľské subjekty POD 1-01, POD 2-01, mikro účtovné jednotky POD...., neziskové organizácie NUJ 1-01, NUJ 2-01) - tento program umožňuje viesť podvojné účtovníctvo v podnikateľských organizáciách podľa platných zákonov a vyhlášok o účtovníctve. V programe sú pripravené formáty súvahy a výsledovky podľa typu účtovníctva. Používateľ má možnosť si preddefinovaný účtový rozvrh prispôsobiť svojim vlastným potrebám.

Podvojné účtovníctvo bolo vyvinuté v spolupráci s viacerými audítorskými firmami a daňovými poradcami. Umožňuje vedenie účtovníctva obchodných aj výrobných firiem, vrátane účtovania na strediská, zákazky, podsúvahové účty, automatické rozúčtovanie režijných nákladov a podobne. Obsahuje funkcie pre vytvorenie základných účtovných výkazov ako hlavná kniha, súvaha, výsledovka, cash flow, daňové priznanie právnických osôb, poznámky k účtovnej závierke.

Program umožňuje export účtovnej závierky, oznámenia o schválení ÚZ, poznámok k účtovnej závierke a daňového priznania do formátu .xml, podklad pre eDane a spracovanie cez eDane s prepojením na webovú stránku finančnej správy. Programové vybavenie umožňuje export údajov vo formáte .csv, napr. hlavná kniha, výkaz ziskov a strát, súvaha, denník účtovných operácií, účtový rozvrh pre potreby externej kontroly (auditor, daňová kontrola, peňažný ústav a pod.).

Pokladničný a bankový denník - umožňuje evidovať, účtovať, tlačiť doklady tuzemských aj valutových pokladníc a účtov s automatickým spracovaním pokladničných kníh. Zabezpečuje sledovanie stavu účtov a pokladní. Samozrejmosťou je automatické zúčtovanie, príprava úhrad pre saldokonto, sledovanie DPH z hotovostných operácií, automatický výpočet kurzových rozdielov na konci účtovného obdobia. Umožňuje rôzne tlačové zostavy ako tlač denníka, knihy DPH, inventúrnych záznamov, pokladničných dokladov a iné. V programe môžete využiť aj automatické uloženie dokladov do PDF - formátu.

Faktúry a objednávky - programové vybavenie ponúka spracovanie Vydaných faktúr:

  • Vyhotovenie novej faktúry, vyhotovenie Dobropisu k vydanej faktúre, vyhotovenie faktúry z Existujúcej faktúry, vyhotovenie faktúry podľa objednávky a vyhotovenie faktúry podľa predfaktúry.
  • Vyhotovenie Hromadných faktúr, Vyhotovenie faktúr podľa zákaziek.

Programové vybavenie umožňuje rozúčtovať faktúry, tlačiť faktúry a odoslať faktúry mailom. Programové vybavenie Faktúry a objednávky ponúka spracovanie Prijatých faktúr:

  • Prijatie novej faktúry, prijatie dobropisu k prijatej faktúre, prijatie faktúry podľa objednávky.
  • Rozúčtovanie prijatej faktúry a tlač likvidačného listu. Program umožňuje prípravu jednoduchých a hromadných prevodných príkazov, ich tlač a prípravu na úhradu pomocou podsystému Homebanking.

V tomto module je možné vyhotovovať objednávky a evidovať prijaté objednávky.

Programové vybavenie – Faktúry a objednávky spolupracuje s modulami Podvojné účtovníctvo, Saldokonto, Evidencia DPH a s Peňažným denníkom pre jednoduché účtovníctvo.

Saldokonto - sledovanie pohľadávok a záväzkov (vrátane čiastočných úhrad) v EUR, aj v cudzej mene, sledovanie prijatých a poskytnutých záloh, preberanie údajov z fakturácie, bankového denníka a peňažného denníka, tlač pohľadávok a záväzkov podľa zadaných kritérií. Inventarizácia pohľadávok a záväzkov, upomienky, penalizačné faktúry, kurzové rozdiely, centové vyrovnanie. Výpis podľa splatnosti (podľa definovaných intervalov). Vzájomné zápočty. Výpočet kurzových strát/ziskov. Posielanie upomienok, inventarizácií e-mailom.

Sledovanie DPH - programové vybavenie umožňuje evidovať, vypočítavať a zostavovať daňové priznania DPH. Spolupracuje s podsystémami Faktúry, Peňažný denník a Pokladničný a bankový denník. Program umožňuje tlač Daňového priznania DPH, Kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu, ako aj vytváranie xml súborov pre elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Súčasťou prípravy kontrolného výkazu je Kontrola IČ DPH. Program si po potvrdení importu z portálu FS SR aktualizuje číselník platiteľov DPH a v ďalšom kroku umožňuje kontrolovať IČ DPH na aktuálny číselník.

Skladové hospodárstvo - program zabezpečuje sledovanie príjmu a výdaja materiálu, tovaru pre výrobné firmy, expedíciu hotových výrobkov, nákup a predaj tovaru pre veľkoobchody, maloobchody, automatické generovanie faktúry, prepojenie na registračné pokladnice a fiškálne moduly, presuny medzi skladmi, komisionálny predaj, tlač a export cenníkov, tlač cenoviek s prepočtom na cenu za mernú jednotku, prehľady podľa druhu materiálu, odberateľov, stredísk, zákaziek, materiálových skupín, kalkulácie, hlásenie komisným dodávateľom, sledovanie nákupných cien FIFO metódou, automatické zaúčtovanie pohybov spôsobom "A". V ponuke je aj skladové hospodárstvo – sledovanie nákupných cien v priemerných cenách. Skladové hospodárstvo prepojené na Autoservis a COOKIE - kalkulácia cien jedál - výdaj materiálu, tovaru a mobilného skladníka.

Mobilný skladník - je systém umožňujúci automatizovať skladové operácie a vytvorenie potrebných dokladov pomocou ručnej pamäťovej čítačky so snímačom čiarových kódov - "terminál". Program spustený v termináli umožňuje vytvárať, prezerať, dopĺňať a opravovať skladové doklady ako príjem na sklad, výdaj zo skladu, prevod medzi skladmi, inventúra skladu.

Aplikácia využíva zoznamy (číselníky) skladov a tovaru (skladových kariet) a môže pracovať aj so zoznamami pracovníkov (skladníkov), firiem (dodávateľov a odberateľov), detailov tovaru a šarží alebo sériových čísel. Samozrejmosťou je práca s viacerými skladmi a s viacerými rozpracovanými dokladmi jednotlivých činností naraz, používanie rôznych funkcií pre šarže a sériové čísla, voliteľnými poliami k vkladaniu ďalších potrebných údajov (vlastnosti výrobkov, lokácie, atď.) a funkcia zobrazenie informácií o skladovej karte a pod. Pri výdaji možno tlačiť etikety položiek s čiarovým kódom k aplikácii na expedičné jednotky. Vytvorené doklady možno po pripojení terminálu nahrať do požadovaného informačného systému k ďalšej práci alebo k tlači.

Výhody skladovej evidencie pomocou čiarového kódu sú:

  • jednoduché vytváranie príjemok, výdajok, prevodiek a inventúr
  • výrazné zvýšenie efektivity práce skladníka
  • zamedzenie chybovosti pomocou identifikácie tovaru čiarovými kódmi
  • rýchla a pohodlná práca s prenosným ručným terminálom
  • zníženie chybovosti spôsobené ľudským faktorom.

Sklad stavebného materiálu - eviduje stav materiálu podľa jednotlivých stavieb (zákaziek) a stredísk. Je napojený na podsystém Skladové hospodárstvo, sleduje prevody materiálu z hlavného skladu na stavby, vrátenie materiálu do hlavného skladu, prevody medzi stavbami, výdaj do spotreby na základe výkazu nezabudovaného materiálu. Sleduje spotrebu podľa stredísk a stavieb za mesiac alebo ľubovoľné obdobie.

Autoservis - otváranie zákaziek, výdaj materiálu a prác na zákazku, rozpracovanosť, fakturácia.

Mzdová agenda - kompletné spracovanie výplat, miezd, výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, doplnkové dôchodkové poisťovne, daňový úrad, štatistické prehľady. Prehľadný výpočet mesačnej mzdy s automatickým výpočtom odpracovaných hodín po zaevidovaní prekážok, po výpočte náhrad príjmu pri dočasnej práceneschopnosti. Možnosť zrážok a zrážok na základe exekúcií, so sledovaním maximálnej možnej sumy na zrážku podľa občiansko právneho poriadku a podľa exekučného poriadku. Spracovanie miezd pracovníkom v pracovnom pomere, na dohodu o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce, výpočet miezd starostom, poslancom, výpočet mzdy zamestnancom s pravidelným a nepravidelným príjmom. Možnosť nastavenia spracovania miezd podľa Zákonníka práce alebo Zákona o odmeňovaní vo verejnej službe.

Program umožňuje ročné spracovania – potvrdenia o príjme, ročné zúčtovanie dane z príjmov od žiadosti cez výpočet až po zaúčtovanie výsledku ročného zúčtovania do miezd vrátane možnosti tlače potvrdení na poukázanie 2% z dane, výpočet a tlač daňového priznania typ A, spracovanie podkladov pre evidenčný list dôchodkového zabezpečenia.

Program poskytuje prípravu dokladu pre podvojné účtovníctvo, v programe preddefinované účty. Program umožňuje prípravu prevodných príkazov, ich tlač alebo export do Homebankingu.

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo závislej činnosti – v Mzdovej agende pripravené prehľady a podklady o príjmoch zamestnancov a ročné zúčtovanie program spracuje do Hlásenia s výstupom vo formáte pdf a xml pre Finančnú správu. Program umožňuje priame spracovanie cez e-dane.

Hmotný a nehmotný majetok - kompletná evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku s prehľadným spracovaním účtovných a daňových odpisov. Výpočet odpisov ročne alebo mesačne, zrýchlené, rovnomerné alebo prerušené odpisy. Obsahuje kompletnú inventarizáciu a tlač zostáv (zaraďovací protokol, vyraďovací protokol, karta majetku, ročné odpisové plány, inventúra a pod.) podľa inventárneho čísla, strediska, miestnosti, hmotne zodpovednej osoby. Program sleduje, rozdeľuje účtovné odpisy podľa kapitálových transférov. Pripravuje doklad pre podvojné účtovníctvo. Evidencia drobného hmotného a nehmotného majetku - obsahuje kompletnú evidenciu drobného majetku, inventúrne zostavy, inventarizačné zápisy. Ostatný majetok – operatívna evidencia podľa miestností, stredísk, zamestnancov. Inventúrne zostavy.

Peňažný denník slúži podnikateľom účtujúcim v systéme jednoduchého účtovníctva na účtovanie hotovostných operácií a bankových pohybov. Peňažný denník je prepojený na podsystém Faktúry a objednávky, čo umožňuje jednoduchým spôsobom evidovať a účtovať úhrady pohľadávok a záväzkov. Peňažný denník komunikuje s Evidenciou DPH a Saldokontom. Umožňuje spracovanie pohybov na účte, v pokladni a v pokladni sociálneho fondu, vo valutovej pokladni. Peňažný denník ponúka rôzne tlačové zostavy. Program spracuje účtovnú závierku, pripraví výkazy príjmov a výdavkov Úč FO 1-01, majetku a záväzkov Úč FO 2-01 a daňové priznanie typ B vo formáte pdf ako aj vo formáte xml. Takto pripravené súbory použijeme pri elektronickom podaní účtovnej závierky a daňového priznania.

Notes - plánovací kalendár, adresár osôb, tlač adries na obálky.

Komunikačné moduly – pre spojenie s registračnými pokladnicami po sériovej linke. Typy pokladníc Euro 1000, Euro-2000, Euro-2100, Euro-2500, Euro-100, Euro-200, Mini Efox, EFOX. Komunikačný modul pracuje v spojení so Skladovým hospodárstvom, PC pokladnicou alebo s programom Kalkulácia cien jedál.

Ovládače pre fiškálne moduly - EASY-POS.2010.

Ovládače pre fiškálne moduly - UPOS.

PC-kasa - pre riadenie predaja na PC-pokladniciach vybavených niektorým z uvedených fiškálnych modulov. Sleduje predaj podľa predavačov, tovarových skupín, DPH a ďalších parametrov. Môže pracovať samostatne alebo v spojení so skladovým hospodárstvom (vtedy sleduje aj stav a pohyby tovaru).

Kalkulácie cien jedál - program pre reštaurácie a jedálne. Umožňuje vytvoriť databázu receptov a cenník surovín, zostaviť jedálny lístok, kalkuláciu ceny jedál, výpočet normovanej spotreby a ďalšie prehľady. V spojení s PC pokladnicami (viď vyššie) môže pracovať ako certifikovaná registračná pokladnica. V spojení so skladovým hospodárstvom umožňuje automaticky generovať cenník surovín a sledovať stav zásob v sklade.

Evidencia pošty - slúži na evidovanie došlej a odoslanej pošty. Umožňuje tlačiť podací hárok, zoznamy podľa rôznych kritérií. Poštu je možné ukladať do PDF súborov. Súčasťou softvéru je Evidencia zmlúv – podľa čísla, partnera, platnosť zmluvy od-do a podobne.

Automobil podnikateľa - eviduje jazdy a vypočítava náhrady cestovného podľa nastavenej spotreby a ceny pohonných hmôt pre firemné vozidlá a súkromné motorové vozidlá, ktoré sú využívané na dosiahnutie príjmu SZČO. Cestovné príkazy.

Homebanking - umožňuje zasielanie prevodných príkazov vytvorených v podsystémoch Faktúry a objednávky, Mzdová agenda a pod. Na úhradu do peňažného ústavu a prenos výpisov z bežného účtu alebo výpisov z peňažného ústavu do podsystému bankový denník.

webdesign a správa • miskerik.sk