IFOsoft

Produkty

Softvér

Služby

Skúšobné verzie

Vyskúšajte si náš ekonomický softvér zadarmo. Pošlite nám email, o aký softvér máte záujem ifosoft@ifosoft.sk

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 21.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Softvér pre obecné úrady

Evidencia obyvateľov - prihlasovanie, odhlasovanie, sťahovanie, mŕtva evidencia, volebné zoznamy, prehľady podľa ulíc, obvodov, ročníkov, pohlavia, zamestnania a ďalšie.

Dane a poplatky - daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady, ostatné dane a poplatky. Tlač rozhodnutí, platobných výmerov TKO, poštových poukážok, evidencia úhrad, sledovanie neplatičov, evidencia preplatkov, rekapitulácie podľa jednotlivých druhov poplatkov.

Účtovníctvo pre obecné úrady - pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie. Tento program umožňuje viesť podvojné účtovníctvo podľa platných zákonov a vyhlášok o účtovníctve. V programe sú pripravené formáty súvahy a výsledovky podľa typu účtovníctva, poznámky k účtovnej závierke. Používateľ má možnosť si preddefinovaný účtový rozvrh prispôsobiť svojim vlastným potrebám. Podvojné účtovníctvo bolo vyvinuté v spolupráci s viacerými auditorskými firmami a daňovými poradcami. Umožňuje spracovanie výkazov Uč ROPO SFOV 1-01, Uč ROPO SFOV2-01, NUJ 1-01, NUJ 2-01, finančných výkazov FIN 1-12, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 5-04, FIN 6-04, FIN 4-01. V programe je možné pripraviť návrh rozpočtu, programového rozpočtu, rozpočtového opatrenia, sledovať plnenie rozpočtu. Podvojné účtovníctvo umožní spracovanie formulára vzájomných vzťahov aj spracovanie Konsolidovanej uzávierky. Priamo v programe je zabudovaný export rozpočtu, výkazov do systému RIS SAM. Pre potreby externej kontroly, auditu je možné exportovať rozvrh, výkazy, denník účtovných prípadov do formátu csv, dbf.

Hmotný a nehmotný majetok, Faktúry a objednávky, Mzdová agenda - sú zhodné s verziami pre podnikateľov s podvojným účtovníctvom.

Evidencia a vyúčtovanie nájomného v obecných bytoch

Evidencia vodomerov pre domové odbery - programové vybavenie umožňuje evidenciu odobranej vody v domových prípojkách alebo u podnikateľov s následnou fakturáciou.

webdesign a správa • miskerik.sk