IFOsoft

Produkty

Softvér

Služby

Skúšobné verzie

Vyskúšajte si náš ekonomický softvér zadarmo. Pošlite nám email o aký softvér máte záujem ifosoft@ifosoft.sk

Softvér pre bytové družstvá, bytové podniky a spoločenstvá vlastníkov bytov

Evidencia platenia úhrad za prevádzku bytu a služieb s tým spojených - vyúčtovanie, tlač výmerov, sledovanie úhrad, nedoplatky, vyúčtovanie energií za ľubovoľné obdobie, sťahovanie, výmeny bytov, atď.

Členské podiely – programové vybavenie eviduje družstevné byty so sledovaním pôvodného členského podielu, splateného členského podielu, zostatkovú cenu bytu s napojením na evidenciu nájomného.

Evidencia meračov - program umožňuje evidenciu vodomerov, vyhodnocovanie spotreby, prepojenie na vyúčtovanie, zberné faktúry z vodárni.

Evidencia údržby - umožňuje sledovanie všetkých nahlasovaných porúch s následným odstránením a fakturáciou.

Komunikácia so Slovenskou sporiteľňou ( SLSP ).

Komunikácia so SIPO-m.

Komunikácia s Poštovou bankou - poštové poukážky typu "E" a "U".

Sledovanie fondu opráv - umožňuje sledovať tvorbu a čerpanie fondu opráv s možným napojením na evidenciu nájomného a nahlasovanie závad.

Evidencia vodomerov pre domové odbery - programové vybavenie umožňuje evidenciu odobranej vody v domových prípojkách alebo u podnikateľov s následnou fakturáciou.

Výpočet ceny tepla - programové vybavenie umožňuje kalkuláciu ceny tepla, fakturáciu tepla, fakturáciu za odberateľa.

Odpredaj bytov do osobného vlastníctva - umožňuje vypočítať cenu bytového domu, cenu bytu, tlač kúpnopredajnej zmluvy, zápis do katastra nehnuteľností. V prípade splácania bytu umožňuje evidenciu splátok.

Komunikácia s externými rozúčtovateľmi tepla pri spracovaní vyúčtovania. Tento modul umožňuje vytvoriť databázy pre externých spracovateľov vyúčtovania tepla, (napr. REGENA, MENERT, RADEN, SLOVBILL) a zároveň umožňuje import od externých spracovateľov do vyúčtovania IFOsoft.

webdesign a správa • miskerik.sk