IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Podvojné účtovníctvo

Tlač Súvahy a Výkazu ziskov a strát za rok 2016

    Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

SÚVAHA: Bezprostredne predchádzajúce obdobie vypočíta program z obdobia 2015. Urobte prepočet kumulovaných údajov za obdobie 00/2015 až 13/2015. Po prepočte kumulovaných údajov dajte vypočítať súvahu a uložte vypočítaný výkaz do archívu!

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

Bezprostredne predchádzajúce obdobie vypočíta program z obdobia 2015. Urobte prepočet kumulovaných údajov za obdobie 00/2015 až 12/2015. Po prepočte kumulovaných údajov dajte vypočítať výkaz ziskov a strát a uložte vypočítaný výkaz do archívu!

Tlač Súvahy a Výkazu ziskov a strát za rok 2009

    Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

SÚVAHA: Bezprostredne predchádzajúce obdobie vypočíta program z počiatočných stavov, ktoré sú prepočítané na EURA v období 00/2009. Urobte prepočet kumulovaných údajov iba obdobie 00/2009. Skôr ako dáte vypočítať súvahu, potvrďte v Súvahe Definíciu riadkov výkazu. V riadku 085 je účet 431, otvorte riadok 085 a k účtu 431 dopĺňte písmeno A, t.z. 431A. Uložte, zapíšte <F2>. Teraz vypočítajte Súvahu. Uložte vypočítaný výkaz do archívu! Pozor ! Po uložení výkazu do archívu v definícii riadkov výkazu riadok 085 uveďte do pôvodného stavu, t.z. v riadku 085 bude účet 431. Tento postup je aktuálny iba pre spracovanie bezprostredne predchádzajúceho obdobia pre rok 2009 - bezprostredne predchádzajúce obdobie rok 2008 bol účtovaný v SK, a pre výkazy roku 2009 potrebujeme v EUR-ach.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT: V tomto výkaze po aktualizácii PU V 0901 SP06 pribudla možnosť spracovania, editovania výkazu bezprostredne predchádzajúceho obdobia r. 2008. Program ponukne riadky výkazu ručne dopĺňte hodnoty prepočítané na eura.

Tlač výsledovky za ľubovoľne obdobie:

Pred tlačou je potrebné nakumulovať údaje za požadované obdobie. Potom všetky zostavy budú vypisovať stavy na účtoch za vybrané obdobie.

DPH

20.5.2008
Pri type DPH A nie je nárok na odpočet DPH, to účtujeme na nákl.5xx. Lenže v programe je asi automaticky nastavené, že pri DPH dáva automaticky do knihy DPH, čo nám nevyhovuje. My by sme potrebovali, aby DPH bolo brané do DPH len vtedy, keď je tam účtované 343. Nie 5xx. V starej verzii sme to tak mali.

Odpoveď: Prenos údajov z FA, PB do evidencie DPH je stále (v starých aj v nových verziách) zabezpečený tak, že ak obsluha uvedie TYP DPH, program pri prenose dá daný doklad do evidencie DPH. Čo je samozrejme správne riešenie. Ak sa doklad týka DPH, mal by tento záznam figurovať v knihe DPH. To, že z daného dokladu nie je možné uplatniť DPH na vstupe, je zabezpečené pri výpočte daňového priznania. Z evidencie DPH, z rekapitulácie, alebo z knihy DPH podľa riadkov viete vyčítať, o ktoré doklady ide. Účtovanie Vami uvedeného príkladu do nákladov je v poriadku, program do PÚ "zoberie" sumu aj s nákladovým účtom. Zdôrazňujem, že prenos z podsystémov do evidencie DPH je stále na základe príznaku v druhu DPH!

webdesign a správa • miskerik.sk