IFOsoft

Aktuality

Aktuálne vezie programov IFOsoft sú 23.01

Certifikát o overení súladu softvéru Správa Registratúry IFOReg_D verzia 18.01 eGov s technickými požiadavkymi IS DCOM. Certifikát Overenie súladu

*Dňa 25.01.2018 sme získali certifikát o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry podľa §24 zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z. č.SVS-OAR1-2018/002561 "Stredná úroveň" na softvér Správa Registratúry pod označením IFOReg_D verzia 18.01 eGov. Certifikát o posúdení zhody

Zoznam vydaných certifikátov

IFOSOFT a DCOM

Firma IFOsoft sa zapojila do projektu DCOM

Mzdová agenda

10.8.2010
Starosta - dovolenkový priemer od 1.6.2011.

Rozhodujúcim obdobím pre výpočet dovolenkového priemeru starostu/primátora je 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov! Ak vznikne nárok na použitie dovolenkového priemeru je nutné pre starostu/primátora, stále vypočítať nový dovolenkový priemer! Výpočet vykonáte vo voľbe Ročné spracovanie - dovolenkové priemery - Kumulácia údajov pre priemery. Medzerovníkom označíte 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Výber potvrdíte F2 alebo Entrom. Do výberovej podmienky zadáte osobné číslo starostu. Posledným krokom je zápis dovolenkového priemeru do aktuálneho mesiaca.

18.7.2010
Ako zadať odmenu pracovníkovi s nepravidelným príjmom.

  1. Zamestnanec s nepravidelným príjmom musí mať zadané: Príjem: N a Kód činnosti – podľa tabuľky, ktorá sa zobrazí ak stlačíte F1. Tieto údaje musia byť zadané aj v osobných údajoch.
  2. Nepravidelná odmena sa zadáva vo voľbe „vstup údajov / výpočet mzdy“ na 6. strane. Do okienka „Odmena“ zadáte sumu. Takiež musíme určiť na aké obdobie sa má odmena rozpočítať.
  3. Program rozdelí odmenu do jednotlivých mesiacov na 6. resp 7.,8. a 9. stranu. Vypočítane poistné nájdete na 3. strane.
  4. Zamestnanec s nepravidelným príjmom musí ostať v súbore na výpočet mzdy aj keď v danom mesiaci nepoberá odmenu.

08.7.2010
Mám súbežný pracovný pomer a výška vymeriavacieho základu na NP presahuje sumu 1084,55 Eur. Poraďte mi prosím ako to mám opraviť. Je to jeden zamestnanec a má 2 osobné čísla.

Doporučujem tento postup : Spracujte mzdy so všetkými prepočtami. Uvedenému pracovníkovi vypočítajte mzdu z prvého pracovného pomeru, v druhom pracovnom pomere vyznačíte Osobné číslo "hlavného"pracovného pomeru. Prepočítajte mzdy pomocou funkcie prepočet všetkých údajov. Posledný krok pri výpočte miezd bude ručné ošetrenie max VZ pri dvoch pracovných pomeroch. Otvoríte výpočet Prvého (hlavného) pracovného pomeru. Nastavite na tretej strane Štandardný výpočet - "N" . Vypočítajte na kalkulačke rozdiel 1084,55(od 1.7.2010 1116,75)mínus VZ z druhého PP a vpíšte túto hodnotu do položky VZ na NP za pracovníka. Uvedenú korekciu zapíšte klavesom F2. Po tomto kroku už nespúštajte prepočet všetkých údajov ! Narušili by ste ručnú korekciu.

07.1.2008
Aké sú odvody do poisťovní ak pracovník je celý mesiac na PN a dostal odmenu za predchádzajúce obdobie ? Pracovník skončil pracovný pomer, celý mesiac je na PN a je preplatená dovolenka ?

Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku, ak ju pracovník dostane vyplatenú za posledný mesiac trvania pracovnej zmluvy, započítava sa do vymeriavacích základov na zdravotné aj na sociálne poistenie, avšak podľa §140 zákona o sociálnom poistení zamestnanec a zamestnávateľ nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu v období, počas ktorého je zamestnanec práceneschopný. Znamená to, že minimálny a meximálny vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa pre všetky fondy sa alikvótne znižujú o sumu pripadajúcu na uvedené obdobie, výnimkou je úrazové poistenie, kde maximálny VZ ne je stanovený. Ak PN trvala celý mesiac, minimálny VZ je nula, rovnako maximálny VZ je nula ( s výnimkou úrazového poistenia, kde maximálny VZ nie je stanovený). Preto výsledný VZ pre odvody do Sociálnej poisťovne bude NULA Sk, s výnimkou úrazového poistenia, kde VZ bude výška odmeny, resp. suma preplatenej náhrady za dovolenku. Zdravotné poistenie : VZ zamestnanca je najmenej suma zodpovedajúca minimálnej mzde zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou. Ak zamestnanec neodpracoval celý mesiac z dôvodu práceneschopnosti, minimálny základ je nula. Maximálny VZ v zdravotnom poistení sa nekráti. Preto výsledný VZ na zdravotné poistenie bude suma odmeny, resp. suma náhrady za preplatenú dovolenku.

25.9.2007
Kde hľadať chybu, ak pracovníka na dohodu nemáme v prílohe k výkazu na sociálne poistenie?

Pracovník na dohodu musí mať v osobných údajoch typ zamestnania "B" a pri výpočte mzdy na druhej strane pri vymeriavacich základoch na poistenie (NP), t. j. v druhom riadku pod zamestnávateľom vyplnené druhé úzke okienko "A" -áno- povinnosť prihlasiť do SP (<F1> pomoc ).

12.9.2007
Ako správne zadať dochádzku pracovníkovi, ktorého pracovný pomer začal alebo skončil v priebehu mesiaca?

Pracovník nastúpil do pracovného pomeru 20.6.2007. Hodiny plánované - plný mesiac, t.j. pracovné dni x skutočný úväzok, napr. 21x8=168. Odpracované hodiny od 20.6.2007 do 30.6.2007 = 8 dní = 64 hod. Neodpracované hod.= 13x8=104 a SoNe = 6 dní sú to hodiny a voľné dni počas ktorých nebol v pracovnom pomere. Tieto okienka využívame iba pre prípady nástupu alebo výstupu v priebehu mesiaca! SobotyNedele dni- 3 (23.,24.,30.) -ide o voľné dni počas, ktorých bol pracovník v pracovnom pomere. Spolu SoNe (6+3=9) musia súhlasiť na kalendár. Skontrolujte správnosť nadefinovaných hodín. Poistné dni spolu musia súhlasiť so skutočnosťou. Vo vyššie uvedenom prípade pracovník nastúpil do PP 20.6.2007, t.z. poistné dni spolu = 11.

11.9.2007
Registračný list FO pre sociálnu poisťovňu - elektronická forma (xml) nebol akceptovaný.

Často sa opakujúce chyby:

  • nevyplnené položky v osobných údajoch
  • rodinný stav, štátna príslušnosť, druh zamestnania, orientačné a súpisné číslo v obciach a mestách s ulicami a len súpisné číslo v obciach bez ulíc, PSČ,
  • nesprávne vyplnené položky v údajoch o používateľovi(IČZ) pridelené sociálnou poisťovňou, orientačné a súpisné číslo v obciach a mestách s ulicami a len súp. číslo v obciach bez ulíc, PSČ,
  • nevyplnená položka rodné číslo, meno a priezvisko u zamestnávateľa FO,
  • dôchodca v pracovnom pomere - v osobných údajoch musí mať vyplnený typ dôchodku a dátum od kedy neplatí IP a NP.

Kontrola registračných listov do SP (xml formát) :
http://tools.decisionsoft.com/schemavalidate/

webdesign a správa • miskerik.sk