IFOsoft

Úvod

Hľadáme programátora. Požadujeme znalosť programovacieho jazyka python a SQL (PostgreSQL) na úrovni - pokročilý Kontakt: ifosoft@ifosoft.sk.

Pracovné miesto - Účtovníčka/ekonómka

* 05.12.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP07 pre verziu V16.01 - Import údajov - DCOM.- Popis úprav.

* 03. 10. 2016 Update SP04 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP04 pre verziu V16.01

* 23.08.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP06 pre verziu V16.01 - Evidencia pošty - aktualizácia registratúrneho plánu.- Popis úprav.

* 25. 07. 2016 Update SP03 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP03 pre verziu V16.01

* 21.07.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP05 pre verziu V16.01 - Úprava výkazu FIN 3-04, 5-04, 6-04.- Popis úprav.

* 15.07.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP04 pre verziu V16.01 - Úprava výkazu FIN 6-04.- Popis úprav.

* 06. 06. 2016 Update SP02 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP02 pre verziu V16.01

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu.
Mzdy - zmeny.
Mzdy pre začiatočníkov.

* 19.05.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP03 pre verziu V16.01 - Konsolidovaná ÚZ, DPH - kontrolný výkaz.

* 10. 05. 2016 Update SP03 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP03 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP03.

* 28.04.2016 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP02 pre verziu V16.01 - RISSAM rozpočet - príprava podkladov (formát CSV)

* 20.04.2016 SP01 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V16.01
SP01 pre verziu V16.01 - Finančné výkazy I.Q 2016

* 24. 03. 2016 Update SP02 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP02 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP02.

* 03. 03. 2015 - Odmena člena a zapisovateľa volebnej komisie.

* 1.03.2016 SP06 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP6 pre verziu V15.01 - Volebné zoznamy - čistý pokračovací list

* 24. 02. 2016 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 16.01
SP01 pre verziu V16.01 Popis úprav v SP01.

* Zmena názvu a právnej formy spoločnosti IFOsoft
Spoločnosť IFOsoft verejná obchodná spoločnosť so sídlom Sabinovská 36, 080 01 Prešov, IČ DPH: SK 2020518918, IČO: 31666108, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sr, vložka č. 64/P informuje o zmene obchodného mena a právnej formy spoločnosti.

Deň zmeny: 21.01.2016
Nový názov: IFOsoft s.r.o.
Nová právna forma: s.r.o.
Nový zápis do OR: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32314/P
Ostatné identifikačné údaje spoločnosti IFOsoft s.r.o. ostávajú nezmenené.

* 19.02.2016 SP05 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP5 pre verziu V15.01 - Základná finančná kontrola - PB, FA, PU. Popis úprav v SP05.

* 18. 02. 2016 Update SP01 pre program Mzdy V 16.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V16.01 Opravená archivácia ELDP, zmenený Prehlad PDF z FSSR a iné drobné zmeny.

SEPA - koniec prechodného obdobia od 1.2.2016

Postup pri ročnej uzávierke pre obce, rozpočtové a príspevkové organizácie.

* 21.01.2016 SP04 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP4 pre verziu V15.01 - Tlač oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady SR, 04.02.2016 Hlasovací preukaz, Základná finančná kontrola. Popis úprav v SP04.

* 25. 12. 2015 Update SP01 pre program Trexima V 15.07
- Popis úprav. SP01 pre verziu V15.07

* 22. 10. 2015 Update SP02 pre program Mzdy V 15.07
- Popis úprav. SP02 pre verziu V15.07 Skontrolujte si nastavenie PROXY vo voľbe Konfigurácia a údržba systému - Blokovanie a obmedzenie prístupov - nastavenie parametrov pre proxy. Ak proxy nepoužívate v položke "Proxy A/N" má byť "N".

* 04. 09. 2015 Update SP01 pre program Mzdy V 15.07
- Popis úprav. SP01 pre verziu V15.07 Skontrolujte si nastavenie PROXY vo voľbe Konfigurácia a údržba systému - Blokovanie a obmedzenie prístupov - nastavenie parametrov pre proxy. Ak proxy nepoužívate v položke "Proxy A/N" má byť "N".

* 16. 07. 2015 Update SP03 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 15.01
SP03 pre verziu V15.01 Popis úprav v SP03.

* 27.05.2015 SP03 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP03 pre verziu V15.01 - Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014. 01.06.2015 úprava konverzie XLS -> CSV. Popis úprav v SP03.

* 20.05.2015 Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01 Pripravujeme SP03 kde bude úprava konsolidovanej uzávierky. Predpokladaný termín 28.5.2015.

* 16.04.2015 SP02 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP02 pre verziu V15.01 - Výkazy I.Q 2015, Predbežná finančná kontrola - úprava textov, TKO - tlač potvrdenia úhrady. Popis úprav v SP02.

* 11.03.2015 SP01 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V15.01
SP01 pre verziu V15.01 - Poznámky k IÚZ, FVV, 12.03.2015 úprava tab.č15.. Popis úprav v SP01.

* 05. 03. 2015 Update SP02 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 15.01
SP02 pre verziu V15.01 - doplnené generovanie xml daňových priznaní DPFOB, DPPO a Poznámky k IÚZ, 11.03.2015 doplnený formulár pre Poznámky micro účtovnej jednotky. Popis úprav v SP02.

* 25.02.2015 Update SP01 pre Evidenciu bytov a Merače.
SP01 pre verziu V15.01 - drobné úpravy: V prípade problémov s inštaláciou SP si prečítajte Upozornenie v časti Aktualizácia bytov.

* 24. 02. 2015 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 15.01
SP01 pre verziu V15.01 - Popis úprav v SP01.

* 11. 02. 2015 Update SP01 pre program Mzdy V 15.01 - Doklad pre PU
12. 01. 2015 Upravené vykazovanie počtu dní v mesačných výkazoch do ZP. - Popis úprav. SP01 pre verziu V15.01

* 03. 02. 2015 Ak Vám pri posielaní výkazu preddavkov do VšZP hlási ZP chybu (Odvodová odpočítateľná položka ....) problém je na strane ZP, ktorá pracuje na odstránení.

* 14. 01. 2015 Update SP02 pre program Mzdy V 14.07 - zmena výpočet zostatku dovolenky
- Popis úprav. Δ SP02 pre verziu V14.07

* 18.01.2015 SP07 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V14.01
SP07 pre verziu V14.01 - Presun rozpočtu na rok 2015, rekapitulacia pre RIS.SAM, Oznámenie o čase a mieste konania referenda 7.2.2015. Popis úprav v SP07.

* 13. 11. 2014 - Poistné člena a zapisovateľa volebnej komisie.

* 18.11.2014 SP06 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V14.01
SP06 pre verziu V14.01 - PU: rozpočet na rok 2015. Popis úprav v SP06.

* Ponúkame Vám školenie na Mzdovú agendu. Termín.

* Ponúkame Vám školenie na Evidenciu majetku. Termín.

* 3.10.2014 SP05 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V14.01
SP05 pre verziu V14.01 - PU: export pre RIS.SAM, EV: oznámenie o čase a mieste konania volieb. Popis úprav v SP05.

* 12. 09. 2014 Update SP08 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 14.01
Aktualizovaný číselník ECB úrokových sadzieb od 10.09.2014 SP08 pre verziu V14.01 - Popis úprav v SP08.

* 12. 09. 2014 Update SP01 pre program Mzdy V 14.07 - zmena na základe usmernenia FSSR
- Popis úprav. Δ SP01 pre verziu V14.07

* 02.10.2014 * 09.09.2014 Update SP04 pre Evidenciu bytov.
SP04 pre verziu V14.01 - zmena sadzby ECB

* 23.07.2014 SP04 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V14.01
SP04 pre verziu V14.01 - PU: export nerozpočtovaných položiek pre RIS.SAM, DA: upravné rozhodnutie pre úrok z omeškania. Popis úprav v SP04.

* 17. 07. 2014 Update SP07 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 14.01
Upravený import DPH z FSSR SP07 pre verziu V14.01 - Popis úprav v SP07.

* 24. 06. 2014 Update SP06 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 14.01
Upravený import DPH z FSSR a ďalšieSP06 pre verziu V14.01 - Popis úprav v SP06.

* 17.06.2014 Update SP03 pre Evidenciu bytov.
SP03 pre verziu V14.01 - zmena sadzby ECB + drobné úpravy

* 10. 06. 2014 Update SP04 pre program Mzdy V 14.01
- Popis úprav. Δ SP04 pre verziu V14.01

* 25.04.2014 SP03 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V14.01
SP03 pre verziu V14.01 - Konsolidovaná uzávierka 2013 a úprava modulov EO, DA, FA a PU.
Popis úprav v SP03.

* 23. 04. 2014 Update SP01 pre program štatistika V 13.01
- Popis úprav. SP01 pre Štatistiku verzia V13.01

* 17.04.2014 Update SP01 pre Vyúčtovanie.
SP01 pre verziu V14.01 - drobné úpravy

* 16.04.2014 Update SP01 pre Evidenciu meračov.
SP01 pre verziu V14.01 - drobné úpravy

* 25.04.2014 SP02 - Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V14.01
SP02 pre verziu V14.01 - Export pre RIS.SAM, Oznámenie - voľby do Európskeho parlamenu.
Popis úprav v SP02.

* 08. 04. 2014 Update SP03 pre program Mzdy V 14.01
- Popis úprav. Δ SP03 pre verziu V14.01

* 18. 03. 2014 aktualizované (10.03.2014) Update SP02 pre Evidenciu bytov.
SP02 pre verziu V14.01 - Prepočet IBAN + drobné úpravy

* 18. 03. 2014 Update SP05 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 14.01
Poznámky ročnej účtovnej závierky - NUJ SP05 pre verziu V14.01 - Popis úprav v SP05.

* 14. 03. 2014 Update SP01 pre program fakturácia tepla V 14.01
SP01 pre verziu V14.01

* 14. 03. 2014 Update SP01 pre program HDU V 14.01
- Popis úprav. SP01 pre verziu V14.01

* 13.03.2014 Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V14.01
SP01 pre verziu V14.01 - Poznámky a Formulár vzájomných vzťahov.

* 12. 03. 2014 - Poistné člena a zapisovateľa volebnej komisie.

* 10. 03. 2014 Update SP04 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 14.01
Poznámky ročnej účtovnej závierky - SP04 pre verziu V14.01 - Popis úprav v SP04.

* 06. 03. 2014 Update SP02 pre program Mzdy V 14.01
- Popis úprav. Δ SP02 pre verziu V14.01

* 04. 03. 2014 Update SP03 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 14.01
SP03 pre verziu V14.01 - Popis úprav v SP03.

* 20. 02. 2014 Update SP02 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 14.01
SP02 pre verziu V14.01 - Popis úprav v SP02.

* 17.02.2014 Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V13.01
SP13 pre verziu V13.01 - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR. Doplnené cudzojazyčné oznámenie a tlač voličského preukazu.

* 09.02.2014 Update SP01 pre Evidenciu bytov.
SP01 pre verziu V14.01 - drobné úpravy

* 07. 02. 2014 Update SP01 pre program Mzdy V 14.01
- Popis úprav. Δ SP01 pre verziu V14.01

* 31. 01. 2014 Update SP01 Ekonomickej agendy pre podnikateľov V 14.01
SP01 pre verziu V14.01 - Popis úprav v SP01.

* 03. 02. 2014 Upravený SP12 Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V13.01 SP12 - príprava podkladov pre RIS.SAM - podrobný návrh rozpočtu, Výkaz o dani z nehnuteľností.

Ročná závierka - postup.

* 08. 01. 2014 Verzia pre rok 2014.
V súčasnosti dobe posielame predfaktúry na ekonomickú agendu pre podnikateľov na rok 2014. V prípade neobdŕžania ponuky nás kontaktujte. Zmeny pre rok 2014.

Kopírovane rozpočtu pre rok 2014 - postup.

* 08. 01. 2014 Ekonomická agenda pre Obce a rozpočtové organizácie V13.01
SP11 pre verziu V13.01 - príprava podkladov pre RIS.SAM - 8 hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Príručka RIS.SAM pre zadanie rozpočtu na hlavné kategórie EKO.

* 07.01.2014 Informácia MFSR k termínom do RIS.SAM

webdesign a správa • miskerik.sk